กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
204011205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัยCr
204011205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงานCr
204011205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นCr
204011205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างCr
204011205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาCr
204011205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสียCr
204011205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้าCr
204011205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์Cr
204011205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายในCr
204011205050102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - InterfaceCr
204011205050102.102ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-InterfaceCr
204011205050102.103ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - InterfaceCr
204011205050102.104ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -InterfaceCr
204011205050102.105ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -InterfaceCr
204011205050102.106ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-InterfaceCr
204011205050102.107ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-InterfaceCr
204011205050102.108ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-InterfaceCr
204011205050102.109ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-InterfaceCr
204011205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดCr
204011206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานCr
204011206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งCr
204011206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุCr
204011206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่Cr
204011206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตรCr
204011206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้างCr
204011206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์Cr
204011206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Cr
204011206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวCr
204011206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่นCr
204011206170102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-InterfaceCr
204011206170102.102ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-InterfaceCr
204011206170102.103ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-InterfaceCr
204011206170102.104ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-InterfaceCr
204011206170102.105ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-InterfaceCr
204011206170102.106ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-InterfaceCr
204011206170102.107ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-InterfaceCr
204011206170102.108ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-InterfaceCr
204011206170102.109ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-InterfaceCr
204011206170102.110ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-InterfaceCr
204011206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดCr
204011209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์Cr
204011209020103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สิทธิการเช่าCr
204011209020103.102ค่าตัดจำหน่ายสะสม -สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นCr
204011209030102.101ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอม พิวเตอร์ - InterfaceCr
204011209030102.102ค่าตัดจำหน่ายสะสมสิทธิการเช่า-Interface Cr
204011209030102.103ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - InterfaceCr
204025105010101.101ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัยDr
204025105010103.101ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงานDr
204025105010105.101ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่นDr
204025105010107.101ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างDr
204025105010107.102ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปาDr
204025105010107.103ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสียDr
204025105010107.104ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้าDr
204025105010107.105ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์Dr
204025105010107.106ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายในDr
204025105010109.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงานDr
204025105010111.101ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งDr
204025105010113.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุDr
204025105010115.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่Dr
204025105010117.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตรDr
204025105010121.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้างDr
204025105010125.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์Dr
204025105010127.101ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์Dr
204025105010131.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวDr
204025105010139.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่นDr
204025105010148.101ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์Dr
204025105010149.101ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการเช่าDr
204025105010149.102ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นDr
204025105010160.101ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - InterfaceDr
204025105010160.102ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- InterfaceDr
204025105010160.103ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- InterfaceDr
204025105010160.104ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -InterfaceDr
204025105010160.105ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -InterfaceDr
204025105010160.106ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - InterfaceDr
204025105010160.107ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -InterfaceDr
204025105010160.108ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - InterfaceDr
204025105010160.109ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - InterfaceDr
204025105010161.101ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- InterfaceDr
204025105010161.102ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -InterfaceDr
204025105010161.103ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - InterfaceDr
204025105010161.104ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - InterfaceDr
204025105010161.105ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- InterfaceDr
204025105010161.106ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -InterfaceDr
204025105010161.107ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -InterfaceDr
204025105010161.108ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - InterfaceDr
204025105010161.109ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -InterfaceDr
204025105010161.110ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - InterfaceDr
204025105010164.101ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-InterfaceDr
204025105010164.102ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า -InterfaceDr
204025105010164.103ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- InterfaceDr
204025105010194.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดDr
204025105010195.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดDr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics