กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวทั้งหมด 
ข่าวเดือน เมษายน 2556
25 เม.ย. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินให้กับผู้บริหารของโรงพยาบาลที่ ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อเนื่อง 28 แห่ง ระหว่าง วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้  1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อเนื่อง 28 แห่ง แห่งละ 1 ท่าน  2. CFO ของจังหวัดที่มีโรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อเนื่อง 28 แห่ง แห่งแห่งละ 1 ท่าน  <รายชื่อโรงพยาบาล 28 แห่ง>
24  เม.ย. 56 หนังสือที่ สธ 0209.03/241 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556
การปรับปรุงตามผังบัญชีของระบบ GFMIS สำหรับหน่ีวยงานที่บันทึกด้วยระบบ GFMIS
หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูล งบทดลอง รายการผังบัญชีที่ปรับเพิ่มได้แล้ว
ประกาศเลื่อนกำหนดส่งงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2556 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ขอให้หน่วยบริการดำเนินการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับค่าตอบแทน ภายในเดือน มีนาคม 2556 สำหรับหนังสือสั่งการรอลงนาม ผังบัญชีปรับปรุง และกรอบการบันทึกบัญชี สำหรับการบันทึกบัญชีค่าตอบแทนฯ  
ด่วน! แจ้ง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการตามตัวชี้วัด FAI ไตรมาส 2/2556 และส่งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพ http://hfo.cfo.in.th  ตามหนังสือที่ สธ 0209.03/ว211 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 เรื่องการส่งผลประเมินตามตัวชี้วัด FAI ไตรมาส  2/2556
ตารางวิกฤติ 7 ระดับ หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ไตรมาส 1/2556    <<DownloaD>>
แจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด   เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายงานเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด (บัญชี 6,บัญชี7)  รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมา ณ ที่นี้    <<Download>>
ขอ ให้คณะทำงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยบริการในเขตที่มีโรงพยาบาล ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน จำนวน
134  แห่ง (ไตรมาส 3/2555) ส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมรายละเอียดให้กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในเดือน มีนาคม  2556 ทาง e-mail  higmoph@gmail.com
         

ข่าวเดือน มีนาคม 2556
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่
12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ ขอให้เตรียม notebook office version 2010 มาเพื่อใช้ประกอบการประชุมด้วย
คำชี้แจงคะแนนการลงข้อมูลประกอบเพิ่ม เดือน ตุลาคม
2555 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ และเมื่อลบข้อมูลทดลองข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจะถูกลบไปด้วย จะต้องส่งใหม่
ประกาศ
 วัน ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2556 ไตรมาส 1 (ตุลาคม -ธันวาคม2555) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน  
ขอให้โรงพยาบาล  ช่วยดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และความต้องการบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี     DownloaD =>>   แบบฟอร์มสำรวจ       ส่งฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มประกันสุขภาพ ทาง Email: higmoph@gmail.com    ภายในวันที่  31 มีนาคม 2556
ขอ
ให้ โรงพยาบาลที่มีสถานการณ์ทางการเงินวิกฤตต่อเนื่อง จำนวน 28 แห่ง ดังนี้  ส่งข้อมูลดัวตารางดังต่อไปนี้  <ดาวน์โหลดเพื่อนำเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์   ส่งข้อมูลกลับที่ higmoph@gmail.com  ภายในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม  2556
ตารางวิกฤติ ระดับ
7 ของหน่วยบริการทั้งปี 2555 (Q1, Q2, Q3, Q4)  <<DownloaD>>


ข่าวเดือน กุมภาพันธ์ 2556

26 ก.พ. 56  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 117 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556 เรื่องทบทวนการจัดทำแผนสนับสนุนระบบการควบคุมภายในตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (3 แผน)  <สิ่งที่ส่งมาด้วย>

26 ก.พ. 56  ประกาศเลื่อนกำหนดส่งข้อมูลจัดทำแผน 3 แผน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556

21 ก.พ. 56    เลื่อนกำหนดส่งข้อมูลงบทดลองเดือน มกราคม 2556  เป็น ภายในวันที่  5  มีนาคม 2556

12 ก.พ.56      <<รายละเอียดอัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556DownloaD>>

11 ก.พ. 56  แจ้งหน่วยบริการขณะนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลวิเคราะห์การเงินการคลังได้แล้วว ที่เมนู ดาวน์โหลด 


ข่าวเดือน มกราคม 2556

29 ม.ค.56 หนังสือที่ สธ 02093.03/ว46 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 เรื่องขอให้จัดทำแผนสนับสนุนระบบการควบคุมภายในตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (3 แผน)  ><ดาวน์โหลด

29 ม.ค.56   เอกสารนำเสนอ การประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายสำหรับการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 
ในวันที่ 28 มกราคม 2556  ณ โรงแรมริชมอนด์      << DownloaD>>   ชุดเอกสารประกอบประชุม

25 ม.ค.56  กำหนดการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ วันที่ 28 มกราคม  2556

22 ม.ค. 56  สำหรับโรงพยาบาลที่เคยฝึกอบรม โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ระยะที่ 1 มาแล้ว ให้เตรียมข้อมูลในการจัดทำต้นทุน เพื่อมาฝึกปฏิบัติจริงในการอบรมตามโครงการต้นทุนฯ ระยะ 2  >Download<

22 ม.ค.56   ชี้แจงเรื่องกลุ่มเป้าหมายสำหรับการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศ งานกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 เรื่องประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัดและกระบวนงาน การจัดทำแผน 3 แผน ในวันที่ 28 มกราคม 2556   ประกอบด้วย  ผู้แทนสสจ. 2 ท่าน (ผู้ที่รับผิดชอบงานการตรวจราชการฯ  และผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบและรวบรวมแผนโรงพยาบาลในสังกัด)  ผู้แทน รพศ.  1 ท่าน ผู้แทนรพท. 1 ท่า

น และผู้แทนกลุ่มรพช. จังหวัดละ 1  ท่าน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เกินต้องรับผิดชอบค่าอาหารท่านละ 480 บาท  ใบจองห้องพัก

 

ด่วน  21 ม.ค.56   แจ้ง นพ.สสจ.ทุกแห่ง  ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2556  เรื่อง  ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัดและกระบวนงานการจัด ทำแผน 3 แผน  ในวันที่  28  มกราคม 2556 

     หนังสือแจ้งฯ       Dowload         แบบตอบรับ     Download18 ม.ค.56  ผู้เข้าอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost รุ่น 3 วันที่ 24 -25 มกราคม 2556 และรุ่น 5 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2256 ให้จองห้องพักได้ที่ โรงแรม ไมด้า โฮเต็ล ฮู่โน่ งามวงศ์วาน  ใบจองห้องพัก แผนที่

9 ม.ค. 56  ผู้เข้าอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost รุ่น 4 วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 56  ให้จองห้องพักได้ที่ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์    ใบจองห้องพัก    หรือประสาน คุณหมู  โทร  089 921 3980

8 ม.ค. 56   แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน / ทุกรุ่น  ให้จองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม   โดยดาวโหลดใบจองห้องพักด้านล่างตามรายละเอียดการจัดประชุม   ทั้งนี้ผู้จัดได้ประสานกับทางโรงแรมไว้แล้ว

4 ม.ค. 56  สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการระยะที่ 2

ข่าวเดือน ธันวาคม 2555

25 ธ.ค.55  คู่มือการตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสพภาวะวิกฤติทางการเงิน แบบฟอร์มระบบควบคุมภายใน แบบExcel
หนดการอบรม ตามโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนฯ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555

12 ธ.ค. 55  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 560  เรื่องแนวทางการตรวจสอบหน่วยบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังและการบริหารจัดการปี 2556  <Download>     รายชื่อโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤต

11 ธ.ค. 55 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ แบบตอบรับ กรุณาส่งแบบตอบรับ ทาง email : igmoph@gmail.com หรือ  โทรสาร : 0 2590 1568 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555  แบบสำรองจองห้องพัก  ติดต่อเรื่องที่พักโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ที่คุณอัจฉรา 0863741137

6 ธ.ค. 55
คู่มือการตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน แบบฟอร์มระบบควบคุมภายใน  
การตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการโดยผู้บริหารทางการเงิน CFO   บทสรุปผู้บริหารการตรวจสอบ
6 ธ.ค. 55  เอกสารนำเสนออ.วรรณ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์

6 ธ.ค. 55  รายชื่อโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจำนวน 175 แห่ง  Download

4 ธ.ค.55  คำสั่ง
แต่งตั้งตณะทำงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยบริการระดับเขต ประกาศ วัน ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2555) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน

 วิธีการแก้ไขโปรแกรม GL2556 กรณีลูกหนี้เงินยืม ดาวน์โหลด

ข่าวเดือน พฤศจิกายน 2555

29 พ.ย. 55  หนังสือเชิญประชุม ผู้แทน โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน วันที่ 3 ธันวาคม 2555  แบบสำรองจองห้องพัก โรงแรมริชมอนด์

28 พ.ย.55  ด่วน!! ขอเชิญ ผู้แทน โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจำนวน 1 ท่าน   เข้ารับฟังการชี้แจงคู่มือการตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการ เงินในวันที่ 3 ธ.ค. 55 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  แบบฟร์อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ส่งทาง higmoph@gmail.com
- รายชื่อโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจำนวน  175 แห่ง    <<DownloaD>>
หมายเหตุ หนังสือเชิญประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการ

27 พ.ย.55 ขอ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unitcost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2   ในวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555  ณ รร.เดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ  ตามรายละเอียดต่อไปนี้   
-  หนังสือ สธ0209.03/ว500  ลว. 26 พ.ย. 55      <<download>> 
-  รายชื่อหน่วยบริการ   <<download>>
-  แบบสำรองห้องพัก รร. เดอะทวินทาวเวอร์      แผนที่รร.     <<download>>
และโปรดส่งแบบตอบรับเพื่อยีนยันเข้าร่วมอบรมฯ  ทาง email : higmoph@gmail.com    หรือ  โทรสาร : 0 2590 1568   ภายในวันที่  4  ธ.ค. 55

 21 พ.ย. 55  หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินการบัญชีหน่วยบริการ ปี 2556  Download

 21 พ.ย. 55 ขณะนี้ข้อมูลการวิเคราะห์ และ ข้อมูลคุณภาพงบการเงินกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 หน่วยบริการสามารถส่งงบทดลองได้แล้ว กำหนดส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555

 โปรแกรม GL56  และผังบัญชี / กรอบการบันทึกบัญชี สามารถ Download ได้ที่ หน้า ดาวน์โหลด

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics